Működési kódex

ATŰ Működési kódex

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” (Gróf Széchenyi István)

ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó, kedves Kolléga! Aki ezt a kódexet a kezébe veszi, méltán kérdezheti: Mi is az a működési kódex ? Miről, kiről és kinek szól? A kódex rólunk, az Atomerőmű Tűzoltóság (ATŰ) tűzoltóiról, és nekünk szól. Az Atomerőmű Tűzoltóság 1990. május 01-én alakult, és 1994. július 01-től főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságként látjuk el feladatainkat. Fő tevékenységünk a Paksi Atomerőmű területén a mobil tűzvédelem, kárelhárítás, élet- és műszaki mentés. Ebbe a kódexbe összegyűjtöttük mindazt, ami véleményünk szerint munkánk minőségének további fejlesztéséhez szükséges. Meggyőződésünk, hogy ha a kódexben foglalt ajánlások, tanácsok, irányelvek a mindennapjaink részét képezik, közös működésünk egyszerűbb, zökkenő mentesebb lesz. Döntéseink jobbak és megfontoltabbak lesznek, közös céljainkért folytatott együttműködésünk erősödik. Segít értékelni és tisztelni egymás munkáját és ezen keresztül egymást.

AJÁNLÁS

Ajánljuk ezt a kódexet: Szervezetünk jelenlegi és jövőbeni tagjainak, hogy megismerjék céljainkat és működésünk alapelveit. Ezáltal is szeretnénk elősegíteni együttműködésünk és kapcsolataink minőségi fejlődését.

ALÁÍRÓK

Bőhm Péter – Szendi József Schreiner István – Tóbi József Major István – Sipter Géza Szintai László – Széles Ferenc – Szénási László Lengyel Miklós – Papp Szilárd – Ambach Ede Pesztericz Rajmund – Suplicz István – Bese Sándor

Paks, 2007.10.05.

MEGHATÁROZÁSAINK

Atomerőmű tűzoltói Azok a személyek, akik tisztában vannak a nagy energiák pld. a tűz azon kétoldalúságával, hogy nagyon hasznosak, de ártalmasak is lehetnek. Kitartóan, nyugodtan és megfontoltan, de bátran harcolnak a tűz és más ártalom pusztító hatásának megelőzéséért, csökkentéséért, megszüntetéséért, és ebben a küzdelemben olyan segíteni akarás hajtja őket, hogy a bajba jutott emberek mentéséért, a bajtársaiért akár az életveszélyt is vállalják. Ők azok, akiket az emberek tűz, katasztrófa, elemi csapás során elsőnek hívnak segítségül, hiszen állandóan készenlétben állnak, felkészülve a várható küzdelemre. Megadják a tiszteletet feletteseiknek és társaiknak. Szeretik hivatásukat, elkötelezettek. Szakmailag felkészültek és tájékozottak. Szolgálat ellátása során munkájukat mindig a legjobb tudásuk szerint végzik. Megértik szervezetünk céljait és annak érdekeit szem előtt tartva, tevékenykednek a munkahelyükön, magánéletükben. Mindig őszinték, készek a kompromisszumra és vállalják a felelősséget tetteikért. A közösen hozott döntéseket elfogadják, és azt később sem kritizálják.

Tűzoltóságunk vezetői Azok a személyek, akik felelősek a beosztottaikért és munkatársaikért. Magatartásukkal tekintélyt szereznek a tűzoltói munkának, biztosítják annak megbecsülését. A beosztásukkal járó tekintélyt és tiszteletet munkájukkal kiérdemlik. Szakmai tudásukat, általános műveltségüket állandóan fejlesztik, tökéletesítik, és kreatívan gondolkodnak. Fogékonyak az újra, munkájukat a teljességre törekvés jellemzi. Elhivatottságuknak köszönhetően követendő példát mutatnak környezetüknek. Fegyelmezettségben, tisztelettudásban elöl járnak, és erre ösztönzik munkatársaikat. Tetteikért, döntéseikért vállalják a felelősséget. Mindig megfontoltan és legjobb tudásuk szerint cselekszenek. Képviselik munkahelyük és a beosztottaik érdekeit.

KÜLDETÉSÜNK

Hitvallásunk

Olyan szervezet tagjai vagyunk, akik képesek, hajlandóak és akarnak tenni a szervezet céljainak elérése érdekében. Az Atomerőmű Tűzoltóság olyan szervezet, amely:

– folyamatosan fejlődik, – képes megújulni, – minőségi szolgáltatást végez, – fontosnak tartja az emberi értékeket.

Céljaink

– teljesítjük a megrendelő elvárásait – maradéktalanul megfelelünk a ránk vonatkozó jogszabályoknak, valamint a saját minőségpolitikánkban és minőség céljainkban meghatározottaknak – a folyamatos fejlődés irányát előre tekintéssel jelöljük ki – az Atomerőmű életébe elsősorban a biztonság területén, másodsorban egyéb területein „szervesen” beépülünk a felkínált feladatok és lehetőségek kihasználásával – dolgozóink folyamatos fejlesztése céljaink elérése érdekében – jó munkahelyi légkör kialakítása és ebben való közreműködés – a kódexben megfogalmazottak megértetése és azok betartása – szervezetünk tekintélyének védelme minden körülmények között

ERŐSSÉGEINK

– Erőforrások rendelkezésre állása. – Lehetőségek rendelkezésre állása. – Szervezeti- és munkakultúránk. – Minőségügyi rendszerünk. – Jól képzett kollégák.

 

SZERVEZETI KÚLTURÁNK

Szervezetünkre jellemző tulajdonságok:

– Elhivatottság – Megbízhatóság – Felelősségvállalás – Szervezettség – Megújulási készség – Szolgálatkészség – Céltudatosság

Fontosabb működési és együttműködési szabályaink

Szervezetünk működésének alapvető szabályait az SZMSZ tartalmazza. Működésünk alapja az egyének megfelelő felkészültsége. Eszközök, felszerelések, berendezések működő képességéről, állag megóvásáról gondoskodunk. Fontosabb szempont a feladatok sikeres végrehajtása, mint az, hogy ki hajtja végre. A határidőket pontosan betartjuk. A kiadott feladatokat egyértelműen és világosan határozzuk meg. Az írott és íratlan működési szabályokat betartjuk. A szervezet érdekeit előtérbe helyezzük az egyéni érdekekkel szemben. A szervezet tagjaitól elvárjuk, hogy a kitűzött célok megvalósítása érdekében működjenek együtt! Az együttműködés során a segítőkészség és az önzetlenség vezéreljen mindenkit! Az együttműködés a szervezet minden szintjén és szintjei között is valósuljon meg! Döntés Szervezetünk fő döntéshozatali fóruma a törzsértekezlet, az ott hozott döntések a szervezet minden tagjára érvényesek. A döntések meghozatala során a legfőbb szempont a szervezetünk érdekeinek szem előtt tartása. A döntés előkészítés során törekszünk a lehető legtöbb információ begyűjtésére. Az információk ellenőrzöttek legyenek! Igyekszünk korszerű döntési technikákat alkalmazni. Mindenki maga hozza a döntéseit, a kompetenciák és a felelősségi szintek figyelembe vételével! Az igazságosság elvét figyelembe vesszük. Döntéseink legyenek világosak és végrehajthatóak! Döntéseink helyességét a végrehajtás során folyamatosan értékeljük, szükség esetén módosítjuk, vagy megváltoztatjuk. Döntéseinkért a felelősséget vállaljuk. Kommunikáció A tűzoltás és mentés kommunikációs jellemzői különböző szabályzatainkban megtalálhatóak. Meg kell különböztetni a beavatkozási és egyéb kommunikációs stílusokat, törekedjünk az érzelem- és indulatmentességre! Mindig egyes szám első személyben kommunikálunk. A szükséges és elégséges információ mindenkihez időben jusson el! A szervezeti kommunikáció a kijelölt információs csatornákon történik. Legyen visszacsatolás, van lehetőség a visszakérdezésre, tisztázásra! Felkészülten kommunikáljunk! A magasabb szintű vezető utolsó utasítása az irányadó, tájékoztatási kötelezettség mellett. Lehetőség van a vélemények szabad kifejtésére. Viselkedési normák Alapvető viselkedési normának tartjuk az emberi együttélés szabályainak betartását munkahelyen belül és kívül. Emberi méltóságában senkit nem sértünk meg. Egymás személyét és beosztását tiszteletben tartjuk. A munkahelyen a kialakult szokásjognak, kultúrának megfelelően viselkedünk. Egymás munkáját elismerjük. Szervezetünk számára még fontos viselkedési normák:

Megbízhatóság Pontosság Fegyelmezettség Szabályok betartása Fejlődési igény, aktivitás Példamutatás Következetesség Igényesség önmaga és környezete iránt

Értékelési rendszer

Szervezetünk tevékenységeit értékeljük a kitűzött célok megvalósulásának és helyességének megállapítása érdekében. Értékelési rendszerünk részei:

– ATŰ éves értékelése, – Csoportok éves értékelése, – Egyéni értékelések

Dolgozóink tevékenységeit a teljesítmény értékelési rendszerünk alapján minősítjük. Az alábbiakat ajánljuk dolgozóink szubjektív értékeléséhez:

– Megbízhatóság – Lojalitás – Rendelkezésre állás – Aktivitás – Fejlődési igény – Hozzáállás

 

FONTOS NEKÜNK

Megvalósítható jövőkép. Szakmai munkánk elfogadtatása és elismertetése a környezetünkkel. Céljaink megvalósítása. Szervezet működésének biztonsága. Fejlődési lehetőség biztosítása. A beosztásokkal járó tisztelet és tekintély. Munkavégzés biztonsága.

Megteremtett értékeink:

Egészség megőrzés Magas technikai színvonal Jó munkahelyi légkör Erkölcsi- és anyagi elismerés Hagyományok megőrzése Versenyeken elért eredményeink Munkatársaink felkészültsége